Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл.  1.  Настоящите  общи  условия  са  предназначени  за  регулиране  на отношенията между Аудиоуиз ЕООД, гр. София 1000, ул. Будапеща № 22, Район Оборище, ЕИК 207009559, представлявано от Евгений Симеонов, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „Audiowizz.store”, наричан по-долу „AUDIOWIZZ.STORE”.

II. ДАННИ  ЗА  ДОСТАВЧИКА

Чл.  2.  Информация  съгласно  Закона  за  електронната  търговия  и  Закона  за  защита  на потребителите:

Наименование  на  Доставчика: Аудиоуиз ЕООДСедалище  и  адрес  на  управление:  гр.София, ул.Будапеща 22. Адрес  за  упражняване  на  дейността: гр.София, ул.  Будапеща № 22;Данни  за  кореспонденция:  гр.София, ул.  Будапеща № 22, Email: sales@audiowizz.store, тел: +359  2 9800890. Вписване  в  публични  регистри:  ЕИК  207009559

Банкова сметка: IBAN: BG14 UNCR 9660 1053 2626 09, SWIFT: UNCRBGSF 8. Уникредит Булбанк, клон Св.Неделя, 9. Регистрация  по  Закона  за  данък  върху  добавената  стойност: BG 207009559

Надзорни  органи:

(1)  Комисия  за  защита  на  личните  данни Адрес:  гр.  София,  ул.  “Иван  Евстатиев  Гешов”  №  15, тел.:  (02)  940  20  46 факс:  (02)  940  36  40 Email:  kzld@government.bg,  kzld@cpdp.bg Уеб  сайт:  www.cpdp.bg

(2)  Комисия  за  защита  на  потребителите Адрес:  1000  гр.  София,  пл.”Славейков”  №4А,  ет.3,  4  и  6, тел.:  02  /  980  25  24 факс:  02  /  988  42  18 гореща  линия:  0700  111  22 Уеб  сайт:  www.kzp.bg III.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ  НА  AUDIOWIZZ  STORE

Чл.  3.  AUDIOWIZZ  STORE  e  Електронен магазин,  достъпен  на  адрес  в Интернет:  http://www.audiowizz.store,  чрез  който  Ползвателите  имат  възможност  дасключват договори  за  покупко-продажба и  доставка на предлаганите от AUDIOWIZZ STORE  стоки,  включително  следното:

(1) Да  извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на AUDIOWIZZ STORE и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

(2) Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с AUDIOWIZZ  STORE чрез интерфейса на страницата на AUDIOWIZZ  STORE, достъпна в Интернет;

(3) Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от AUDIOWIZZ STORE;

(4) Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с AUDIOWIZZ STORE, съгласно поддържаните от AUDIOWIZZ STORE начини за разплащане;

(5) Да получават информация за нови стоки предлагани от AUDIOWIZZ STORE;

(6) Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

(7) Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на AUDIOWIZZ STORE в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от AUDIOWIZZ STORE чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес http://www.audiowizz.store .

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на AUDIOWIZZ STORE и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на AUDIOWIZZ STORE в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.         

4.1 Всички посочени на сайта на електронния магазин Audiowizz Store цени са крайни, с включен ДДС и всички изискуеми от закона такси.         

4.2 Всички посочени на сайта н на електронния магазин Audiowizz Store цени са за 1 брой от продукта, освен където изрично не е упоменато друго.

(5) Цената  за доставката се определя  отделно и изрично от цената на стоките.      

5.1 За всички поръчки на стойност до 100.00 лв се дължи такса за доставка в размер на (5.00 лв)

5.2 Всички поръчки на стойност над 100.00 лв се доставят безплатно до населени места в рамките на страната;

5.3 Всички поръчки с адрес на доставка извън рамките на Р.България се доставят при предварително заплащане и изготвяне на специална оферта за срока на доставка и стойността на транспортните разходи.

5.4 Доставчикът си запазва правото да начисли допълнителни транспортни разходи за доставка на извънредно тежки или обемни стоки. В тези случаи, доставката се извършва само след изрично потвърждение от страна на Потребителя, че е съгласен с обновените транспортни разходи по доставката.

Чл.  6.  (1)  Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по елекнронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2)  Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на  регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.  

Чл. 7. (1) Доставчикът си запазва правото да публикува информация за стоки на Английски език, в случаите когато прецени, че с преводът се губи съществена информация относно характеристиките на стоката или няма общоприета терминология на Български език.

Чл.8 (1) С преглеждането и използването на всякакви допълнителни услуги, предоставяни от AUDIOWIZZ STORE, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Чл. 9 (1) С преглеждането и използването на всякакви допълнителни услуги, предоставяни от AUDIOWIZZ STORE, Ползвателят се задължава да не извършва каквито и да било злоумишлени действия, да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от AUDIOWIZZ STORE услуги.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ  НА  AUDIOWIZZ  STORE

Чл. 7. (1) За да използва AUDIOWIZZ STORE за сключване на договори за Покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и Парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.  

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да,  приемам” и “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.  

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуалн данни. Ползвателя своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) Доставчикът не носи отговорност за всякакви щети, претърпени от ползвателя, в случай на невярно, непълно или некоректно въведени от Ползвателя данни.

(7) Доставчикът не носи отговорност за пропуснати ползи и/или претърпени загуби от Ползвателя от какъвто и да е вид, вследствие на използването или невъзможността за използване на сайта поради каквато и да е причина. 

(8) За улеснение на потребителите на сайта AUDIOWIZZ STORE са добавени препратки, сочещи сайтове, които са собственост на трети лица. Доставчикът не носи отговорност за достоверността на информацията, предлагана от тези сайтове и по отношение на тях настоящите Общи условия не се прилагат.

(9) AUDIOWIZZ STORE не носи отговорност за точността на публикуваната информация. Цените на продуктите и наличносттите подлежат на промени по всяко време без предупреждение.

(10) AUDIOWIZZ STORE ще потвърди или откаже възможността за доставка на поръчаната стока. Договорът за доставка се счита за сключен едва след получаване на  потвърждаващ е-мейл от Доставчика на посочения от Ползвателя Основен електронен адрес.

(11) Възможно е да настъпят промени на направена поръчка – напр. да се промени начинът или срокът на доставка. В този случай AUDIOWIZZ STORE се ангажира да уведоми Потребителят за настъпилите промени по начин, посочен от Потребителя – телефон или е-мейл, във възможно най-кратък срок.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал.2.  

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за  неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА  

Чл.  9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко продажба на предлаганите от Доставчика стоки в AUDIOWIZZ  STORE.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес  (https://www.audiowizz.store/pages/terms )

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът може да включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(8) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен едва след получаване на  потвърждаващ поръчката е-мейл на посочения от Ползвателя Основен електронен адрес.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни  са неверни или заблуждаващи.

Чл.10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по Следната процедура:

(1)  Извършване на регистрация в AUDIOWIZZ  STORE и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в AUDIOWIZZ STORE;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на AUDIOWIZZ  STORE чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на AUDIOWIZZ STORE и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ДОСТАВЧИКА.  ЗАЩИТА  НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в AUDIOWIZZ STORE, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение  на Договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на AUDIOWIZZ STORE.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в  профила на всяка стока в сайта на AUDIOWIZZ  STORE.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите преди сключване на договора, при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална  към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на AUDIOWIZZ  STORE преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на AUDIOWIZZ STORE.

(7)  Доставчикът  посочва  преди  сключването  на  договора  общата  стойност  на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл.  13. (1) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2)  Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги, Ползвателят се задължава да заплати в момента на доставката пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка.

(4) При заплащане по банков път, доставката на направената поръчка се извършва след като плащането на пълната стойност на поръчката бъде потвърдено като получено.

Чл. 14. (1) Право на отказ от покупката. Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2)  Правото на отказ по ал.1 не се прилага в следните случаи: –  за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира; –  за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; – за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики; –  за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти (софтуер), разпечатани от Ползвателя; – за доставка на стоки, които поради своето естество не подлежат на връщане от хигиенни съображения като слушалки тип in-ear, тапи за уши, вокални микрофони и др.

(3) Когато  Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Ползвателят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателят  в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4)  В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по  ал.1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.  

(5) За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Доставчика за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление в писмен вид – Стандартен формуляр за отказ от поръчка, като го попълни и подаде по електронен път на е-мейл: sales@audiowizz.store, като в случай, че използва тази възможност, Доставчикът във възможно най-кратък срок ще върне на мейла, от който е изпратен формуляра, съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал.1.  

(7) При упражняване правото на отказ, стоката трябва да бъде върната в нейната оригинална опаковка в нейната цялост, без увреждания и с всички придружаващи я документи, включително ръководства за употреба, фактура за продажба, касов бон и гаранционна карта. Доставчикът е в правото си да откаже да приеме върнатата стока, ако тя е с увредена опаковка, драскотини, удари, увредена от токов удар, следи от употреба, липсват аксесоари или документи.  

Чл. 15. (1) Срок на доставка. Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез Сайта на Доставчика на AUDIOWIZZ  STORE, освен ако стоките са поръчани в една доставка. 

(2) Всички продукти, налични на склад, се доставят както следва:

1. Поръчки, постъпили от 00:00 до 16:00ч от понеделник до петък включително, се предават за доставка на куриер същия работен ден, при наличност на стоката.

2. Поръчки, постъпили след 16:00ч. от понеделник до петък и при наличност на стоката се предават за доставка на куриер на следващия работен ден.

3. Поръчки, постъпили в интервала от 16:00ч в петък до 00:00ч в понеделник и при наличност на стоката се предават за доставка на куриер в понеделник.

4. При национални празници и официални неработни дни, поръчките се предават на куриер през първия работен ден след празника.

(3) Доставчикът не носи отговорност за закъснения на доставката по вина на куриерската компания или форсмажорни или обстоятелства извън неговия контрол. 

(4) Въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа всички продукти обявени на сайта AUDIOWIZZ STORE в наличност, възможно е в отделни случаи избраният от Потребителя продукт да не е в наличност. В такъв случай, Доставчикът уведомява за това Потребителя във възможно най-кратък срок, като го информира за срока за доставка. В този случай, Потребителят трябва избере дали да се съгласи с новия срок на доставка на стоката, да избере заместващ продукт или да му бъдат възстановени всички заплатени до момента суми по поръчката, в случай че има такива.

(5) В случай на отказ от поръчка, по която има предварително заплатени суми, Доставчикът се задължава да  възстанови платените от Потребителя суми в срок до 5 работни дни от датата, на която Потребителят е направил изявление, че се отказва от поръчката.

(6) Доставчикът си запазва правото да откаже изпълнението на подадена през електронния интерфейс поръчка, в случай на установено нарушаване на настоящите Общи Условия от страна на Потребителя.

(7) Доставчикът си запазва правото да откаже изпълнението на поръчка при промени в цената или допусната печатна грешка на сайта AUDIOWIZZ.STORE. В такъв случай, Доставчикът ще се свърже с Потребителя във възможно най-кратък срок, като го информира за новата цена на продукта. В този случай Потребителят си запазва правото да отмени поръчката.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на Изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за Защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е Извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

(4) Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя или упълномощено от него лице. В случай, че стоката се доставя чрез куриер, Потребителят следва да уведоми Доставчика за несъответствието с договора не по късно от 24 часа след получаването. Когато клиентът получава стоката си сам, на същият се предоставя техническа възможност да изпробва стоката и при констатиране на несъответствия, следва веднага да уведоми представител на AUDIOWIZZ.STORE.

(5) Евентуални повреди, удари и други щети по време на доставката на стоката, следва да бъдат удостоверени върху товарителницата и докладвани в срок от 12 часа на Доставчика. В случай, че впоследствие бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, но не са били доклавани в указания срок, Доставчикът се освобождава от отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.

VII. ДРУГИ  УСЛОВИЯ

Чл. 17. (1) Доставчикът предоставя на продуктите гаранционно обслужване в съгласно действащото в Р.България законодателство. Условията за гаранционно обслужване са описани на адрес: https://www.audiowizz.store/pages/warranty 

(2)  AUDIOWIZZ STORE няма задължение за монтаж и инсталация на доставените стоки. Същата може да бъде предоставена при изрична уговорка и при допълнително заплащане, като не води до възникване на гаранционни ангажименти от страна на Доставчика. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на AUDIOWIZZ STORE във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за AUDIOWIZZ STORE. Доставчикът не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

Чл. 18. (1) Потребителят е длъжен незабавно да уведомява AUDIOWIZZ STORE  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

VIII. ЗАЩИТА  НА  ЛИЧНИТЕ  ДАННИ

Чл.  19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) Доставчикът е се задължава да осигури защита на предоставените лични данни от неправомерен достъп, разпространение и други незаконни форми на обработване, като ги използва само за целите на извършването на доставката на поръчаните от клиента стоки.

(3) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(4) AUDIOWIZZ STORE не желае да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този Сайт. Всяка информация, материали и други съобщения извън описаната по горната алинея ще бъде третирана като неповерителна и непредставлялаща предмет на авторски права.

(5) Eлектронният интерфейс на AUDIOWIZZ STORE използва „бисквитки“ (cookies) единствено с цел позволяване на използването или подобряване на предлаганите функционални възможности и навигацията за Ползвателя. В никакъв случай AUDIOWIZZ STORE не използва „бисквитки“ за събиране, обработване, разпространение или регистрация на лични данни.

Чл.  20.  (1)  Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.  21.  (1)  Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният се задължава да уведоми всички Ползватели на AUDIOWIZZ STORE, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях.  

(2)  Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3)  Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл.  22.  Доставчикът публикува тези общи условия на адрес (https://www.audiowizz.store/pages/page-3 ), заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи: 

• при  прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 

• по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 

• едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна; 

• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; 

• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи; 

• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на AUDIOWIZZ STORE.  

В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение, както и упражняване правото на отказ съгласно чл.55, ал.1 от Закона за защита на потребителите.

XI. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 1 Стоките и услугите, които AUDIOWIZZ STORE предлага, са защитени съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права. AUDIOWIZZ STORE не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

XII. ДРУГИ  УСЛОВИЯ 

Чл.  24.  Евентуалната  недействителност  на  някоя  от  разпоредбите  на  тези  общи  условия няма да води до недействителност на целия договор. Чл.  25.  За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. Чл.  26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите. Чл.  27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на AUDIOWIZZ STORE от 23.02.2017г.